18.6.2016

Tomáš Pešek

Tomino WificsViac ako 15 rokov sa venuje zážitkovej pedagogike (v organizácii PLUSKO na Slovensku a od 2010 aj v Prázdninove
j škole Lipnice v ČR). Od roku 2003 pôsobí ako školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni v rôznych témach (interkultúrne učenie, riešenie konfliktov, školenia školiteľov, koučing). Posledné roky sa angažuje v oblasti mládežníckej politiky a rozvoja práce s m
ládežou v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Koordinoval tvorbu viacerých kľúčových dokumentov (Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021) a bol členom viacerých expertných pracovných skupín (napr. expertná skupina Európskej komisie pre oblasť systémov kvality v práci s mládežou). Tretie obdobie predsedá Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou a je súčasťou tímu Predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. Venuje sa aj firemnému vzdelávaniu a koučingu. Má rád dlhodobé vízie, humor, kreativitu, prácu s ľuďmi a učí sa byť otcom.